1. VỐN:

–   Vốn cố định: 50.000.000.000 vnđ

–   Vốn lưu động: 20.000.000.000 vnđ

  1. NGUỒN VỐN:

–   Vốn chủ sở hữu: 10.000.000.000 vnđ

–   Cam kết tài trợ vốn của một số ngân hàng đối tác với tổng mức tài trợ đương đương tổng nguồn vốn tự có tại cùng thời điểm và tài trợ vốn cho các dự án lớn đến 50% giá trị đầu tư ngay khi DTC ký được HĐ với các đối tác.

–   Các cổ đông sáng lập cam kết tiếp tục góp vốn với tỷ lệ theo mức góp vốn hiện hành để tăng vốn điều lệ lên đến 20.000 triệu đồng.

  1. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 – 2018 VÀ KHKD NĂM 2019:
STT CHỈ TIÊU 2017 2018 Kế hoạch 2019
1 Doanh thu 50.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000
2 Chi phí sản xuất 45.000.000.000 180.000.000.000 225.000.000.000
3 Lợi nhuận 5.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000
4 Nộp thuế và các nghĩa vụ nhà nước 1.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000
  1. MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG:

–  Doanh thu tăng trưởng bình quân: 25% năm

–  Lợi nhuận tăng trưởng bình quân: 30% năm

–  Phấn đấu đến năm 2020 doanh thu 1000 tỷ

–  Mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp