Với định hướng trở thành công ty hàng đầu khu vực trong lĩnh vực Xây dựng CÔNG TRÌNH,  Đầu tư và Phát triển HẠ TẦNG và LOGISTIC. Toàn Cầu đã và đang tập trung năng lực chuyên môn và nguồn lực tài chính cho các lĩnh vực hoạt động sau:

  • Xây dựng Công trình

+ San lấp, xử lý mặt bằng

+ Xử lý nền móng

+ Đường giao thông

+ Xây dựng Nhà máy – Nhà xưởng

  • Cung cấp bên tông tươi thương phẩm và cấu kiện đúc sẵn

+ Bê tông tươi

+ Cấu kiện đúc sẵn

  • Dịch vụ vận tải Logistic

+ Vận tải công trình

+ Vận tải hàng hóa

+ Nhập khẩu và cung ứng vật tư hàng hóa